Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd
worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde
periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail
– dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en
de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling
geen herroepingsrecht heeft.;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

wereldparts.net

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte
waar deze is toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing
zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de
wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,
of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het
laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:

 

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over


herroepingsrecht:

 

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop
de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in
de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder
gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst
alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of
op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in
lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt
hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van
het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een
bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat
door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de
bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding
onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te
halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of
tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op
de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen
de herroepingstermijn kunnen voordoen

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en
waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of
diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling
na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten
van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen
hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.

Artikel 11 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe
deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 te allen tijde opzeggen en niet
beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;

 tenminste opzeggen op dezelfde
wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 altijd opzeggen met dezelfde
opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste
drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch
na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan
50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht
doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late
betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken
van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de
ondernemer heeft voorgelegd.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk
12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer
indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij
de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur
meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de
ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of
hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe
bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen
de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is
verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 – Branchegarantie

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst
wilt herroepen)

 

Aan:       wereldparts.net

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is
opgenomen in uw account op onze website.

E-mail:[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst
betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale
inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst
bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier
wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing
is.

Product toegevoegd om te vergelijken.